Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
ศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์การเกษตรวังชิ้น จำกัด
ศึกษา ดูงาน | 5 กันยายน 2561 11:31:43

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาละยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ รายวิชา ศส311 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์

จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ สหกรณ์การเกษตรวังชิ้น จำกัด

รูปกิจกรรม