Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
ศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด
ศึกษา ดูงาน | 5 กันยายน 2561 11:28:01

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ รายวิชา ศส311 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์

จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

รูปกิจกรรม